Back

Chudnenko K.V.   Murzin V.V.   Palyanova G.A.  

Thermodynamic modeling of the formation of golden rodingites in the Zolotaya Gora deposit (Karabash massive, S. Ural)

Reporter: Chudnenko K.V.

Abstracts file: ChudnenkoKV.doc


To reports list